Algemene lichamelijke activiteit

 • De groep kinderen met een beperking is divers en het blijft daarom van belang om naar de mogelijkheden en wensen van het individuele kind te kijken.
 • Als beweeggedrag op een bepaald vlak niet kan worden aangepast, kijk dan op welke vlakken wel winst kan worden behaald.

Georganiseerd sporten

 • ­Zoek naar mogelijkheden om ouders te helpen om kinderen naar een sportclub te brengen, zoals een schoolsportvereniging.
 • Stimuleer medewerkers in de gezondheidszorg (huisartsen, kinderartsen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten etc.), om het belang van sport en bewegen met ouders en kinderen te bespreken en de ouders en kinderen de juiste weg te wijzen. Bij voorkeur gebeurt dit reeds op een jonge leeftijd van het kind. WKZ Sportief is een mooi voorbeeld, waarbij samen met ouders en kinderen naar mogelijkheden om te sporten wordt gezocht. Zie:  http://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Kinderbewegingscentrum/WKZ-Sportief
 • Via de website van Uniek Sporten kun je het sport- en beweegaanbod in jouw regio vinden. Zie: https://www.unieksporten.nl/home
 • Veel sportbonden hebben een speciaal aanbod voor mensen of kinderen met een beperking. Zie: www.noc*nsf.nl/aangepastsporten

Actief spelen

 • Meer onderzoek is nodig naar actief speelgedrag onder kinderen met aandoeningen. Als het inzicht is verbeterd, kunnen toekomstige studies zich richten op effectieve interventies om het speelgedrag van deze kinderen te verbeteren.
 • Informeer ouders over hun invloedrijke rol in het speelgedrag van hun kinderen. Ouders kunnen oplossingen aanbieden of ingrijpen waar het samen spelen vast loopt, zodat kinderen met een beperking wel samen kunnen spelen met andere kinderen met en zonder een beperking.
 • Op de website van de Speeltuinbende kan je kijken of er toegankelijke speelplekken en Samenspeelplekken (waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen) bij jou in de buurt zijn. Zie: https://www.speeltuinbende.nl/

Actief transport

 • Onderzoek de mogelijkheden om actief transport te creëren voor kinderen die naar speciaal onderwijs moeten. Denk hierbij aan mogelijkheden om de afstanden naar de scholen te verminderen zodat kinderen die zelf kunnen overbruggen. Initiatieven waarbij een gedeelte van de weg naar school wel actief kan worden uitgevoerd, zouden al positieve effecten kunnen hebben op het algehele beweegpatroon van de kinderen. Een voorbeeld als fietsen naar een centraal gelegen meeting point waarvandaan het groepsvervoer geregeld is.
 • Stimuleer het actief transport naar andere bestemmingen naast school.

Sedentair gedrag

 • Verminder het zittend- en liggend gedrag en de schermtijd onder alle kinderen en jongeren met een beperking. Het is bij volwassenen aangetoond dat een hogere mate van sedentair gedrag de risico’s voor mortaliteit vergroot.
 • Informeer en leg uit aan ouders dat hun sedentaire gedrag een voorbeeld is voor hun kinderen. Help ouders met goede adviezen over beeldschermtijd voor en na schooltijd. Tv’s in de slaapkamer worden afgeraden. Maak goede afspraken over het tijdstip waarna geen social media en beeldscherm taken meer gedaan mogen worden voor het slapen gaan.
 • Onderbreek sedentair gedrag zoveel mogelijk, voornamelijk op school. Studies laten zien dat korte momenten van zitten en liggen minder negatieve gezondheidseffecten op de cardiovasculaire gezondheid hebben dan langdurige sedentaire momenten.
 • Stimuleer kinderen en jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis om zo veel mogelijk uit bed te komen en te bewegen. Het project Bewegen aan Bed van WKZ Sportief is daarvan een mooi voorbeeld. Zie: http://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Kinderbewegingscentrum/WKZ-Sportief#Aan_bed

Slaap

 • Meer aandacht is nodig over het belang van goede slaap en de negatieve gezondheidseffecten van onvoldoende slaap voor zowel ouders en zorgverleners, als ook voor kinderen en jongeren.
 • Het advies is om 4-11 jarige kinderen tussen de 9 tot 11 uur per dag te laten slapen en de 12-17 jarige jongeren 8 tot 10 uur per dag.

Gewichtsstatus

 • Het belang van een gezond gewicht en de negatieve consequenties van een ongezond gewicht kan nog meer onder de aanbracht gebracht worden bij kinderen met een beperking en hun ouders. Daarnaast kan de relatie tussen lichamelijke activiteit en gewicht meer worden belicht.
 • Zorgverleners kunnen gewichtsstatus meer meten en bespreken tijdens hun zorgcontacten, ondanks de mogelijke gevoeligheid van dit onderwerp.
 • Bekendheid van programma’s en interventies speciaal gericht op het verbeteren van fysieke fitheid of gewicht (bijvoorbeeld Fitkids en WKZsportief) kan worden vergroot onder de zorgverleners. Kinderen (en ouders) kunnen dan makkelijker geïnformeerd worden en worden doorgestuurd naar passende programma’s. Zie:  https://www.fitkids.nl   & http://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Kinderbewegingscentrum/WKZ-Sportief

Familie & Leeftijdsgenootjes/peers

 • Ouders zijn belangrijke rolmodellen voor hun kinderen. Maak ouders bewust van het belang van voldoende bewegen, weinig sedentair gedrag, een goede voeding en voldoende slaap. Daarnaast hebben ouders een grote invloed op het beweeggedrag van hun kinderen. Stimuleer ouders en vergroot de mogelijkheden voor ouders om samen met hun kinderen te bewegen, spelen en sporten.
 • Naast ouders, heeft de hele sociale omgeving (overige familieleden, vrienden, verzorgers, overige betrokkenen) van een kind met beperking een grote invloed op het mogelijk maken, faciliteren en stimuleren van bewegen en gezond gedrag. Maak de omgeving daarin bewust en ondersteun daar waar nodig.
 • Bespreek angsten die ouders hebben om hun kinderen te laten sporten en spelen. Laat hen inzien dat overbescherming ook hun kind kan beperken in zijn/haar beweegmogelijkheden.

School

 • Probeer zittend en liggend gedrag op school zoveel mogelijk in te korten. Onderbrekingen tijdens sedentaire momenten zijn ook al bevorderlijk voor de gezondheid.
 • Vergroot het sport en beweegaanbod tijdens en na schooltijd, naast regulier bewegingsonderwijs. Voor de kinderen die weinig tijd overhouden of mogelijkheden hebben buiten school, zal het makkelijker worden om zo aan lichamelijke activiteit te doen.
 • Stimuleer de communicatie en samenwerking tussen groepsleerkrachten en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding om tot een hogere kwaliteit van het bewegingsonderwijs te komen.
 • Vergroot het aanbod van de cursusinhoud over kinderen met een beperking tijdens de lerarenopleiding. Door de wet passendonderwijs komen nu meer leraren in aanraking met kinderen met een beperking en door de basiskennis te vergroten zal dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
 • Verleng de duur van de lessen bewegingsonderwijs, zodat er meer effectieve lestijd is.
 • Stimuleer en intensiveer de samenwerkingen tussen (speciaal onderwijs) scholen, gemeentes en sportorganisaties om elkaar te helpen in accommodatie problemen en het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten.
 • Promoot de rol van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor speciale scholen in het kader van het organiseren van meer beweeg- en sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.
 • Informeer organisaties die verantwoordelijk zijn voor buitenschoolse opvang voor hun invloed op het beweeg en sedentaire gedrag van de kinderen. Zorg voor sport en beweegmogelijkheden en probeert het sedentair gedrag zo laag mogelijk te houden tijdens de buitenschoolse opvang.

Buurt en gebouwde omgeving

 • Vergroot de faciliteiten en mogelijkheden voor sportverenigingen om hun werknemers en vrijwilligers op te leiden voor het omgaan met mensen met een beperking.
 • Stimuleer sportclubs om vrijwilligers aan te nemen voor het begeleiden van sportactiviteiten en lessen voor mensen/kinderen met een beperking.
 • Stimuleer de communicatie en samenwerking tussen ouders, (vak-) leerkrachten lichamelijke opvoeding en trainers en coaches, zodat iedereen op de hoogste is van de mogelijkheden van een kind. Dit zal voor de ouders en kind de drempel verlagen om bij een organisatie te sporten en bewegen.
 • Stimuleer samenwerking tussen zorgprofessionals, buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen en de trainers/coaches zodat er meer begrip komt voor kinderen met een beperking en men zo beter weet hoe om te gaan met kinderen met een beperking en wat de mogelijkheden er met betrekking tot sport en bewegen zijn.
 • Vergroot de mogelijkheden voor sport- en beweegactiviteiten in de buurt, zodat kinderen die niet in een sportteam passen, nog steeds kunnen bewegen.
 • Breidt samenwerkingen uit tussen stichtingen als de Speeltuinbende en gemeentes om tot een optimale (gebouwde) omgeving te komen.

Overheid en niet-gouvernementele organisaties

 • Er moeten duidelijke criteria worden ontwikkeld om te bepalen of beleid, specifiek voor kinderen met een beperking, effectief is.
 • Meer onderzoek is nodig om de effecten van de overheidsprogramma’s en beleid te evalueren.
 • Meer onderzoek is nodig om het inzicht in de invloedrijke factoren op het beweeggedrag van de Nederlandse jeugd met een beperking, te vergroten.
 • Stimuleer provincies en gemeenten met dezelfde aandachtspunten en problematiek om elkaar te ondersteunen en om van en met elkaar te leren. Per gemeente of provincie zullen namelijk weer andere problemen voorop staan, die de meeste aandacht verdienen en prioriteit hebben.
 • Integratie van objectieve metingen van fysieke activiteit in toekomstig bevolkingsonderzoek, ook bij jeugd met een beperking. De informatie hieruit zal waardevol zijn naast de informatie uit vragenlijsten.
 • De representatie van kinderen met een beperking moet in het bevolkingsonderzoek worden verbeterd. Subgroepen (met onderverdeling naar leeftijd, stedelijkheid), sociaal economische status, type aandoening e.d.) moeten ook voldoende gerepresenteerd zijn in de nationale monitoring.
 • Stimuleer de inzet van erkende interventies voor de doelgroep jeugd met een beperking. Zo hoeft niet ieder opnieuw het wiel uit te vinden.  Zie: https://www.allesoversport.nl/artikel/erkende-interventies-gericht-op-sportstimulering-voor-mensen-met-een-beperking/
 • Zet een regionale samenwerking op. Zie: https://www.allesoversport.nl/artikel/hoe-zet-je-regionale-samenwerking-op/